Privacyreglement

Privacy beleid

Bij de Heemskerkse tennisvereniging Assumburg, HTVA, gevestigd Communicatieweg 4, 1976PR Heemskerk, zijn alle leden bijzonder én belangrijk, dus ook uw privacy. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en zijn/hebben wij de regels en wetten rondom privacy veranderd. Dit betekent een nieuw privacy beleid.

De Heemskerkse tennisvereniging Assumburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactpersoon Gegevensbescherming:
De secretaris is de contactpersoon voor gegevensbescherming binnen H.T.V. Assumburg en is te bereiken via 
[email protected]
De Autoriteit Persoonsgegevens omschrijft persoonsgegevens als volgt: ‘Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn’.

Welke persoonsgegevens verzamelt H.T.V. Assumburg?
Wij kunnen van u persoonsgegevens ontvangen. Dat kan in de hoedanigheid van lid, donateur, trainer of werknemer van onze club. Maar ook als vertegenwoordiger van een leverancier of verkoper kunt u gegevens aan ons verstrekken. Ook kunt u ons gegevens verstrekken tijdens bijvoorbeeld een evenement op onze club. Op het moment dat wij van u gegevens ontvangen, worden deze opgenomen in de database van H.T.V. Assumburg.

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN
Om u onze diensten aan te kunnen bieden, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Voor het verwerken van persoonsgegevens gelden 6 wettelijke grondslagen:

 • Toestemming van de betrokkenen

 • Om overeenkomsten te kunnen nakomen

 • Om een wettelijke verplichting na te komen

 • Ter bescherming van vitale belangen

 • Vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag

 • Voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen

GEBRUIK
De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd en gebruiken wij uitsluitend voor:

Het afhandelen van uw betaling;

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Uw gegevens te gebruiken voor competitie- en/of trainingsdoeleinden

 • Voor het innen van lidmaatschapsgelden

 • Voor de indeling van bardiensten en/of bacodiensten

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Uw KNLTB ledenpas te laten maken

 • H.T.V. Assumburg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS
H.T.V. Assumburg kan onder meer gebruik maken van de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Pasfoto

 • Speelsterkte

 • Bankrekeningnummer

 • Lidmaatschapsnummer

 • Bondsnummer

Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web omgeving, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.
H.T.V. Assumburg zal echter nooit meer gegevens verzamelen en bewaren dan strikt noodzakelijk voor de gelegitimeerde doeleinden en conform de geldende wet- en regelgeving.

VERSTREKKING
H.T.V. Assumburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. H.T.V. Assumburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Via de verenigingsapp en website, na inloggen, hebben alle leden toegang tot de volgende gegevens van alle leden:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Telefoonnummer

 • Foto

 • Speelsterkte

 • Bondsnummer

 • Email

 • Tel.nr.

BEWAARTERMIJNEN
H.T.V. Assumburg bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. De maximale bewaartermijnen komen overeen met de wettelijke verplichtingen. Ten aanzien van onze administratie heeft dit voornamelijk met fiscale bewaartermijnen te maken. Onze ledenadministratie bewaart geen gegevens van oud-leden van onze club.

BEVEILIGING 
H.T.V. Assumburg spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De leden die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. H.T.V. Assumburg kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. Wanneer er onverhoopt iets mis gaat, bijvoorbeeld een Datalek, dan zullen wij direct actie ondernemen en – indien noodzakelijk – u en de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen.

PRIVACYRECHTEN
De betrokkene - de eigenaar van de persoonsgegevens - heeft de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen

 2. Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden

 3. Het recht op inzage. Het recht om de persoonsgegevens in te zien

 4. Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen

 5. Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken

 6. Het recht op een menselijke blik bij besluiten

 7. Het recht op informatie: welke gegevens gebruiken wij en met welk doel

 8. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Voor een nadere toelichting op deze rechten verwijzen wij naar  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten

U kunt bij ons per e-mail: [email protected] of per brief (H.T.V. Assumburg, t.a.v. Secretariaat.) opvragen welke gegevens wij van u verwerken en ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij raden u dan aan om meteen een kopie ID-bewijs mee te sturen, zodat wij uw identiteit vast kunnen stellen. Wij zullen na controle van uw identiteit de kopie direct verwijderen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

 

VRAGEN, OPMERKINGEN EN KLACHTEN
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via 
[email protected]

H.T.V. Assumburg kan dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is hieronder te downloaden.

Privacy reglement HTVA.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

geen

Adres

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk

KVK-nummer

40594059