Cameratoezicht H.T.V. Assumburg

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 feb 2019  

1.     Inleiding
Ten behoeve van het gebouw en goederen heeft H.T.V. Assumburg een inbraakalarminstallatie en een camerabewakingssysteem. Dit is voor de veiligheid van onze leden. Hiervoor is een camerabewakingssysteem in gebruik genomen om op afstand de reden van het alarm te beoordelen en live de camerabeelden te bekijken op de mobiele telefoon. Bij de vaststelling van de aanwezigheid van ongeautoriseerde personen dient het geïnformeerde lid de politie te waarschuwen en haar aanwezigheid af te wachten alvorens het complex te betreden. Het camerasysteem zal continu aan zijn om ook buiten de sluitingstijden van de kantine eventuele incidenten, diefstal, ongeregeldheden en/of intimidatie vast te kunnen leggen. Het cameratoezicht geeft een beschrijving van de praktische uitvoering van het cameratoezicht mede met het oog op de bescherming van de privacy van de leden en bezoekers van H.T.V. Assumburg. Het cameratoezicht geschied onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van H.T.V. Assumburg.      

2.     Doelstelling
H.T.V. Assumburg voert het beheer over de accommodatie van de vereniging waaronder een clubgebouw met kleedruimten en horecafaciliteiten. Eén van de belangrijke taken van het bestuur van H.T.V. Assumburg is het in standhouden van het gebouw en inventaris, alsmede de veiligheid van de leden.  

Cameratoezicht wordt ingezet om aan deze doelen bij te dragen. Concreet wordt het camerabewakingssysteem ingezet voor:

 • Het beschermen van de leden en bezoekers van de vereniging;
 • Het beschermen van de eigendommen van de vereniging zelf en tevens leden en bezoekers van de vereniging;
 • Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme;
 • Het voorkomen/minimaliseren van criminele activiteiten;
 • Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures.

Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s bij H.T.V. Assumburg.
Daarnaast zullen de camera’s die zicht hebben op de banen 1, 2, 3 en 4 zorgen voor stilstaande afbeeldingen op onze website, zodat leden de conditie van de banen kunnen bepalen na een regenbui. De afbeeldingen worden in verband met privacy en veiligheid met een vertraging van 15 minuten op de website geplaatst.

3.     Privacy
De camera’s functioneren 24 uur per dag en 7 dagen per week. De beeldinformatie wordt digitaal vastgelegd en is daarmee een persoonsregistratie in de zin van de wet. De inzet van camera’s vereist dan ook een integer gebruik en uiterste bescherming van de privacy. Het bestuur van H.T.V. Assumburg zal zeer zorgvuldig omgaan met de beelden om de privacy van de leden en hun gasten te waarborgen. Opgenomen beelden zullen op geen enkele wijze door H.T.V. Assumburg openbaar worden gemaakt. Op cameratoezicht is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  
Via de website van de H.T.V. Assumburg wordt dit cameratoezicht protocol ter beschikking gesteld aan eenieder die hierin geïnteresseerd is. 

Het bestuur van H.T.V. Assumburg heeft bij alle algemene toegangsdeuren een logo op de deuren geplakt waaruit blijkt dat er een camerabewakingssysteem gemonteerd is. De beelden worden alleen gebruikt voor bovengenoemde doel.

4.     Procedure en bevoegdheden
De beelden kunnen slechts in de volgende gevallen bekeken en veiliggesteld worden voor onderzoek:

 • Indien er een overtreding heeft plaatsgevonden van het huishoudelijk regelement (HR).
 • Indien er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden.  

Afhankelijk van de aard van de overtreding worden de volgende acties ondernomen:

 • Overtreding van het huishoudelijk reglement: het bestuur van de H.T.V. Assumburg neemt contact op met de overtreder. De overtreder wordt op zijn gedrag aangesproken, op voorwaarde dat de camera beelden een duidelijk signalement laten zien. Opgenomen beelden kunnen worden getoond aan de personen die op de beelden voorkomen. Het bestuur neemt passende strafmaatregel overeenkomstig de H.T.V. Assumburg statuten.
 • Vernieling en overige criminaliteit: het bestuur van H.T.V. Assumburg doet altijd aangifte bij de politie. Beelden worden aan de politie overgedragen. Het bestuur van H.T.V. Assumburg verhaalt de kosten van herstel zoveel mogelijk op de dader.  
  Bevoegd tot het bedienen van de opnameapparatuur zijn drie bestuursleden van H.T.V. Assumburg en onze IT-specialist. Deze personen zijn met uitzondering van de IT-specialist bevoegd opnamen zeker te stellen op daarvoor bedoelde media of papier. De IT-specialist is daartoe alleen bevoegd indien dit in het kader van instructie of onderhoud gebeurt.

In verband met de privacy zullen beelden slechts dan bekeken of veiliggesteld worden als er geen andere personen aanwezig zijn dan de bedieningsbevoegde personen en eventueel de vragende opsporingsambtenaar.

Iedereen die gefilmd wordt heeft het recht op inzage in de beelden. Om dit recht uit te oefenen volstaat een gemotiveerd verzoek aan het bestuur van H.T.V. Assumburg. Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op beelden van de persoon waar het verzoek van afkomstig is. De beelden worden alleen na vertoon van een geldig legitimatie overgedragen. 

Het bekijken door en het leveren van beelden aan politie/justitie vindt pas plaats na ontvangst van de schriftelijke vordering daartoe door de Officier van Justitie.

5.     Installatie en bewaarduur
De opgenomen beelden kunnen alleen via een beveiligde verbinding geraadpleegd worden. Het camerabewakingssysteem is voorzien van een complex wachtwoord, dat alleen bekend is bij de het dagelijks bestuur van H.T.V. Assumburg. De opnameapparatuur bewaart de beelden automatisch. De beelden zullen, indien niet apart veiliggesteld vanwege redenen zoals eerder bij de procedure genoemd, na het vol raken van de opnameapparatuur automatisch overschreven worden. De camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard. Hierbij zullen de oudste opnames als eerste worden overschreven.
 
6.     Klachten
Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage en verstrekking dienen te worden ingediend bij het bestuur van H.T.V. Assumburg. Wanneer in onderling overleg niet tot een oplossing wordt gekomen kan de betrokkene besluiten een privacy klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  

7.     Slotbepaling
Als om dringende reden van dit protocol moet worden afgeweken, is het bestuur van H.T.V. Assumburg bevoegd om hiertoe een besluit te nemen.  
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

geen

Adres

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk

KVK-nummer

40594059