Contributie

Contributie 2022

Senioren (vanaf het jaar waarin men 22 wordt)

Jong volwassenen (vanaf 18 t/m 21 jaar)

€ 135,--

€ 115,--

 

Junioren 13 t/m 17 jaar   € 85,-- Het betreft het kalenderjaar waarin je 13 gaat worden  
Junioren   9 t/m 12 jaar  € 60,-- Het betreft het kalenderjaar waarin je 9 gaat worden  
Junioren t/m 8 jaar € 40,--  
Niet spelend lid (geldig voor 1 jaar) € 25,--  
Inschrijfgeld € 15,--  


De betaling geschiedt door middel van een aan het bestuur af te geven doorlopende SEPA machtiging tot het doen afschrijven van de verschuldigde contributie, training of competitiebijdrage van de bank- of girorekening van het lid of van diens ouders of verzorgers. De automatische incasso zal jaarlijks plaatsvinden omstreeks 15 februari. Deze wijze van betaling is verplicht voor leden die na 16-01-1996 lid zijn geworden.

Contributie(inning)
Sinds 2018 gebruiken we de systemen van de KNLTB. Daarin zijn o.a. de ledenadministratie, het afhangsysteem, de website en de club app ondergebracht. Dit jaar wordt dit uitgebreid met de automatische incasso voor de contributies, trainingen en competitiebijdragen via KNLTB Club-Collect.

Reductie
Het bestuur verleent een korting van 50% op de van toepassing zijnde contributie aan leden die na 30 juni van het lopende verenigingsjaar lid worden, zij verplichten zich het daaropvolgende jaar lid te blijven.

Wijziging bank/gironummer
Het komt bij de uitvoering van de automatische incasso (eind februari) voor dat een incasso niet uitgevoerd kan worden omdat het bank/girorekeningnummer niet meer bestaat. Oorzaken hiervan kunnen zijn dat men is overgegaan van de ene bank naar een andere, maar ook wijzigingen van privé omstandigheden zoals huwelijk of scheiding. Of kinderen die financieel zelfstandig worden
Ook komt het voor dat bij de incasso's voor de jeugdtrainingen een ander bank/girorekeningnummer wordt opgegeven dan in het ledenbestand vermeld staat. Dit stelt de penningmeester soms voor onnodige problemen.
Daarom het vriendelijke verzoek aan de leden om indien uw bank/girorekeningnummer wijzigt, dit ook door te geven aan de ledenadministratie. Ook het verzoek om bij de opgave van het bank/girorekeningnummer voor de automatische incasso's voor de jeugdtrainingen graag hetzelfde bank/girorekeningnummer opgeven dat gebruikt wordt voor de contributie-inning.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 230 910

Address

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk

KVK-nummer

40594059